Duplikat legitymacji studenckiej

Od dobrych paru lat wątpliwości związane legitymacjami studenckimi nie tracą niestety na aktualności, mimo, wydawałoby się, dość precyzyjnych przepisów regulujących to zagadnienie. W związku z tym, że jesteśmy obecnie w czasie wielu obron prac dyplomowych oraz gorącego okresu finalizowania roku akademickiego, spróbujemy dać jasną odpowiedź na stale pojawiające się pytanie, czy Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawo do wydania duplikatu legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia?

 Stan prawny

Zagadnienie legitymacji studenckiej i praw studenta w tym zakresie normowane jest obecnie przez dwa podstawowe akty prawne, tj. ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą, oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 16 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1554) zwanego dalej Rozporządzeniem.

 

Treść opinii

Zgodnie z art. 167 ust. 2a. Ustawy Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do pomocy materialnej, o której mowa w art. 173.

Cytowany przepis nie daje żadnych wątpliwości w omawianym zakresie i w konsekwencji gwarantuje m.in.: możliwość korzystania z ustawowych zniżek – bez przerwy, która wcześniej występowała pomiędzy studiami I i II stopnia oraz prawo do posługiwania się legitymacją studencką. Należy przez to rozumieć także w pełni uzasadnione prawo do wnioskowania o wydanie duplikatu zagubionej lub skradzionej legitymacji aż do dnia 31 października roku ukończenia studiów. Ponadto na mocy §7 ust.2 Rozporządzenia, prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia — do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów. W związku
z powyższym nie istnieją żadne przesłanki usprawiedliwiające odmowę wydania duplikatu legitymacji studenckiej, w przypadku jej utraty osobie, która ukończyła studia pierwszego stopnia. Formalnie jest ona absolwentem, natomiast niezbywalne prawa studenta pozostają w mocy do 31 października roku,
w którym ukończyła studia I stopnia.


Rekomendacje

W przypadku odmowy wydania duplikatu proponujemy zgłoszenie sprawy dziekanowi jednostki organizacyjnej, zatrudniającej pracownika odmawiającego wydania legitymacji studenckiej. Dziekan jako formalny zwierzchnik pracowników danej jednostki zobligowany jest do interwencji w przypadku bezsprzecznego łamania praw studenta.  W sytuacji kolejnej odmowy sugerujemy złożenie skargi na bezczynność organu administracji publicznej.